Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle werkzaamheden van Schepop Diëtetiek.

 

Naam bedrijf: Schepop Diëtetiek
KvK nummer: 71726837

De diëtisten die werkzaam zijn voor Schepop Diëtetiek zijn in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek en mogen de titel diëtist gebruiken.
Daarnaast zijn de diëtisten ingeschreven bij de NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten) en in het kwaliteitsregister paramedici.

Tarieven, betaling en consulten

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee onderdelen. De directe tijd: De contacttijd van het consult, waarbij u als cliënt aanwezig bent;

De indirecte tijd: De tijd die de diëtist vervolgens besteedt aan o.a. het registreren van uw gegevens, het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies en het informeren van de verwijzer.
De factuur gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar
Tenzij;
– Anders is afgesproken met de client.
– Bij een No show
– Wanneer het consult niet onder de prestatiecodes van diëtetiek valt.
U ontvangt dan een factuur die u zelf moet voldoen. Na betaling kunt u soms de factuur declareren bij de zorgverzekeraar bijvoorbeeld wanneer u aanvullend verzekerd bent.

 

Vergoeding

Diëtetiek, voedingsadvies of dieetadvies valt voor maximaal 3 uur per kalenderjaar in de basisverzekering. Wanneer u uw eigen risico hebt verbruikt worden deze 3 uur vergoedt. Indien uw eigen risico nog niet is verbruikt dient u zelf (een deel) te betalen. Vanuit de aanvullende verzekering kunt u recht hebben op extra vergoedde tijd voor diëtistische zorg. Kijk hiervoor je polisvoorwaarden na.

 

Verhindering

Indien u op de afgesproken datum en tijd verhinderd bent dient u minimaal 24 uur voor de afspraak telefonische, per e-mail of persoonlijk af te melden. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Niet nakomen van een afspraak wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraar.

 

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden voor individuele consulten.


Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
– Diëtist: paramedicus in het bezit van een Nederlands diploma Voeding & Diëtetiek en ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
– Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
– Arts: De huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen

 


Artikel 2, Verwijzing

De diëtist is gecertificeerd voor Directe Toegankelijkheid Diëtetiek. Deze certificatie is een voorwaarde als uw zorgverzekeraar de dieetadvisering zonder verwijsbrief vergoed. Let op; sommige zorgverzekeraars maken een uitzondering en vragen toch om een verwijsbrief van uw (huis)arts. Kijk op de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

 


Artikel 3, Vergoeding

De consulten bij de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Soms is hier een verwijsbrief voor nodig, zie Artikel 2. Vanuit de basisverzekering heb je recht op vergoeding van 3 behandeluren per jaar.

 


Artikel 4, Tariefstelling

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee componenten:
1. De directe tijd: de tijd waarbij de cliënt bij de diëtist aanwezig is
2. De indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan cliënt gebonden werkzaamheden. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Hierbij kan je o.a. denken aan: het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het rapporteren naar de verwijzer en de administratieve verwerking van gegevens. Aan het begin van de behandeling wordt altijd 25 minuten indirecte tijd gedeclareerd in verband met het opstellen van het advies, de rapportage naar de verwijzer etc. Per consult van 30 minuten geldt 25 minuten directe tijd en 5 minuten indirecte tijd

 


Artikel 5, Patiëntgegevens

Bij het eerste bezoek zal de diëtist vragen om de verzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs. De geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast is de diëtist gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 


Artikel 6, Rapportage

De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit kenbaar maken bij de diëtist.


Artikel 7, Verhindering

Indien u op de afgesproken datum en tijd verhinderd bent dient u minimaal 24 uur voor de afspraak telefonische, per e-mail of persoonlijk af te melden. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Niet nakomen van een afspraak wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraar.


Artikel 8, Betaling en declaratie

De Cliënt is gehouden om binnen 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op de door de Diëtist aangegeven bankrekening. Het is aan de Cliënt om door hem/haar betaalde consulten bij zijn/haar verzekeraar te declareren.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de declaratiedatum (welke vermeld staat op de factuur) heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Wanneer de cliënt in verzuim is, wordt bij de 2e betalingsherinnering € 5,- administratiekosten in rekening gebracht en bij de 3e betalingsherinnering € 10,- administratiekosten.
Indien de cliënt na de 3e betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle kosten die verband houden met het innen van de betaling worden bij de cliënt in rekening gebracht. Onder deze kosten vallen ook de kosten van eventuele aanmaningen en gerechtelijke kosten.


Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is resultaatgericht, zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.


Artikel 10, Klachtrecht

In geval van een geschil tussen de cliënt en de diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de cliënt gerechtigd dit te uiten. De cliënt bespreekt de klacht eerst met de diëtist. Gezamenlijk kan dan gezocht worden naar een bevredigende oplossing voor de klacht. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici te Utrecht.

Dit exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de diëtist.

Voor voorwaarden bij groepsconsulten en voorlichting neem contact op met de diëtist.

Schepop Diëtetiek

Dietist & Orthomoleculair therapeut.
Kortenhoef - Hilversum - Bussum